NK Dammen voor aspiranten | 14 t/m 19 juli 2008 in Wapenveld

Wedstrijdbepalingen
1.

Voor zover hierna niet anders bepaald, zijn de bepalingen van het Spel en Westrijdreglement van de KNDB van toepassing.

2.

Het speeltempo bedraagt 25 zetten per speler per uur, waarbij over het eerste uur geen tijdscontrole plaatsvindt. De klok van de witspeler wordt op het aanvangsuur in werking gesteld.

3.

Indien een speler een uur na aanvang van de partij nog niet aanwezig is, wordt de partij voor hem verloren verklaard.

4.

Het is in de eerste plaats de taak van de speler vast te stellen of het vereiste aantal zetten is gedaan. Nadat de bedenktijd van één der spelers verstreken is, wordt aan de hand van de (bijgewerkte) notatie vastgesteld hoeveel zetten binnen de verstreken bedenktijd zijn gedaan. Indien daarbij komt vast te staan, dat de speler wiens vlag is gevallen, niet het vereiste aantal zetten heeft gedaan, verliest deze de partij door tijdsoverschrijding. In alle andere gevallen wordt de partij voortgezet. Daarbij worden indien niet kan worden vastgesteld hoeveel zetten zijn gedaan, de spelers geacht in de verstreken bedenktijd precies het vereiste aantal zetten te hebben gedaan. Voor het bepalen of het voorgeschreven aantal zetten binnen de beschikbare tijd is gedaan, wordt de laatste zet geacht te zijn voltooid, nadat de speler zijn klok tot stilstand heeft gebracht.

5.

De speler noteren in duplo. Het origineel van de notatie moet door elke speler, voorzien van de uitslag en met vermelding van de gebruikte speeltijden, direct na de partij aan de arbiter worden gegeven.

6.

Het afbreken van partijen is niet toegestaan. Als een partij bij het sluiten van het speellokaal nog niet is beëindigd, zijn de spelers verplicht de partij in een door de arbiter aan te wijzen speelgelegenheid uit te spelen.

7.

Aan de speler die de partij wint, worden twee punten toegekend. Bij een “plus”-“min”remise wordt de uitslag 1+-1- (zie ook punt 10). Bij remise krijgen beide spelers één punt. Aan de verliezer worden geen punten toegekend.

8.

Een partij waarin remise wordt overeengekomen vóórdat wederzijds veertig zetten zijn gedaan, wordt voor beide spelers verloren verklaard.

9.

De titel van Kampioen van Nederland 2008 wordt toegekend aan de speler die het hoogste aantal punten behaalt.

10.

De eindstand wordt verkregen als volgt:
1. Het aantal wedstrijdpunten
2. Het grootste aantal overwinningen
3. Plus remises: tel eerst het saldo van + en - remises, pas als dat gelijk is, dan het aantal + remises laten tellen. Een partij eindigt in een plusremise bij een duurzame voorsprong van tenminste 3 schijven, waarbij een dam voor 2 schijven telt, tenzij de stand een directe winstgang bevat. De uitslag is dan 1+-1-. In een stand van 1 dam tegen 3 stukken, waaronder 1 dam, kan wederzijds nog 16 zetten worden doorgespeeld. Als de partij daarna nog niet is beëindigd, is het resultaat een plusremise voor de speler met 3 stukken, tenzij twee van deze 2 stukken nog steeds schijven zijn en hun dampromotie voor de minderheidspartij blijvend verhinderd kan worden.
4. Het onderlinge resultaat.
Indien dan nog geen beslissing is verkregen is, wordt er een barrage gespeeld volgens Fischer van 5 minuten + 5 sec per zet per speler per partij. Indien het 3 of meer spelers betreft wordt er een enkelvoudige competitie gespeeld. Indien er 2 spelers gelijk eindigen (niet als er nog 2 personen gelijk eindigen na een barrage van meer dan 2), dan worden er eerst 2 partijen gespeeld en daarna volgt het "sudden death" principe.

11.

Met nadruk wordt erop gewezen dat de aanwijzingen van de arbiter strikt moeten worden opgevolgd. Het hinderen of afleiden van de andere spelers kan bestraft worden en kan zelfs het verlies van de partij tot gevolg hebben.

12.

Indien een speler zich wegens ziekte of een andere reden uit dit toernooi terugtrekt, wordt gehandeld volgens artikel 30.

13.

Aan de plaatsing in de eindstand zijn de volgende rechten verbonden:
a. De hoogstgeplaatste speler, die de leeftijdsgrens nog niet heeft overschreden, plaatst zich rechtstreeks voor de finale van volgend jaar. Alle overige spelers die de leeftijdsgrens nog niet hebben overschreden, plaatsen zich voor de halve finale van het volgend jaar.
b. De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor het EK jeugd, dat in de eerste week van augustus in Polen gehouden wordt. De CT voegt een derde plaats toe. De nrs 1, 2 en de door de CT toegevoegde plaats gaan op KNDB kosten.

14.

De wedstrijdleiding berust bij de coördinator jeugdzaken KNDB. De arbiter stelt de uitslag van de partij vast en registreert en rapporteert de uitslag van de wedstrijd aan de wedstrijdleiding. De definitieve uitslag van de wedstrijd wordt vastgesteld door de wedstrijdleiding.

15.

Eventuele voorkomende geschillen worden door de wedstrijdleiding van KNDB beslist.

16.

De arbiter ziet erop toe, dat er in de wedstrijdzaal niet wordt gerookt.

Met dank aan:

Eye-t webdesign

Hypotheekshop

Borreman Constructie adviesbureau

KNDB

Rabobank Noordoost Veluwe

Plus Supermarkt

Acconavm adviseurs en accountants

IJzerman Antiek

De Wildkamp

Wagenvoort vuurwerk

Veldwijk sportprijzen

Van Olst Verf & Wand

Blok Projectstofferingen

Henk van Renselaar

Gertie van Renselaar

De Boer´n Schuure

C1000 Hardeman